5 právd pre Východné Slovensko

15. júna 2017, Michal Kravčík, Nezaradené

Občianska iniciatíva Verejnosť Pre Rozvoj Východu dnes úplne v strede Východoslovenského regiónu na hranici Prešovského a Košického kraja v Bretejovciach predstavila Program „5 PRÁVD PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO“ (PROSTREDIE, POKORA, PRÁCA, PROSPERITA, PERSPEKTÍVA).

Program ponúka ľuďom na východnom Slovensku okrem 25 tisíc pracovných príležitostí dostať sa regiónu zo závozu na cestu prosperity.

11

Plné znenie programu je tu k dispozícii

Súčasný stav Východného Slovenska

Prístup doterajších ponovembrových vlád k riadeniu našej krajiny spôsobil, že sa východné Slovensko stalo príveskom Slovenska – regiónom, v ktorom sa viac troví ako tvorí. Ľudia z neho odchádzajú a politici si ich všímajú len v čase volebnej kampane. Náš región je len dočasným domovom pre naše deti, ktoré čakajú na príležitosť vysťahovať sa za lepším životom ďaleko od svojho rodiska. Podobne, ako aj ich rodičia odchádzali a ešte stále odchádzajú za prácou, aby zabezpečili obživu pre svoje deti. Pritom sa neraz rozpadajú rodiny.

Náš ťažko skúšaný región ostal aj po vstupe Slovenska do Európskej únie na okraji záujmu politikov v Bratislave. Svedčí o tom nízky hrubý domáci produkt regiónu v porovnaní s priemerom Slovenska – po vstupe krajiny do Európskej únie paradoxne ešte viac klesol.

Sme regiónom, z ktorého sa vytráca nielen život, ale aj ľudia. Sociálne balíčky, ktoré vyzerajú ako pomoc od vlády pre zdanlivo bezmocných ľudí na východe Slovenska, urobili z nášho regiónu región sociálneho úpadku, a to v tom najsmutnejšom zmysle slova – región, kde namiesto iniciatívnosti a životaschopnosti vidíme pasivitu a apatiu. Toto je skutočný dôsledok „pomoci“ politikov nášmu regiónu – prehlbujúca sa závislosť, ktorá má podobný priebeh, ako všetky iné závislosti.

Potoky a rieky na východe nielen vysychajú, ale viaceré sa stali stokami odpadových vôd. Ekologická zadlženosť východoslovenského regiónu presahuje jednu miliardu eur. Východ Slovenska je charakteristický tým, že má najvyššiu cenu pitnej vody, nízku kvalitu povrchových vôd, zlý zdravotný stav, kratšiu priemernú dĺžku života v porovnaní s inými regiónmi, vysokú nezamestnanosť a najvyššiu ekologickú zadlženosť na Slovensku.

Mnohým ľuďom zostalo vsugerované, že kto nekradne, okráda svoju rodinu. Stále je citeľne prítomná nenávisť, ohováranie, spoločenské intrigy, zneužívanie verejných funkcií, korupcia.

Vieme si pomôcť

Iniciatíva Verejnosť Pre Rozvoj Východu vychádza zdola, lebo je v našich silách presadiť rozumné kroky na podstatné zlepšenie terajšieho stavu. Spoliehajme sa len na seba, nie na niekoho, kto tu nežije, nepozná naše podmienky a z centrály rozhoduje o nás.

Od vlády, ktorá je ďaleko od nás, nemôžeme ani v budúcich obdobiach očakávať nič viac ako doteraz, preto by sme sa mali spoliehať na vlastné sily. Preto chceme kandidovať v najbližších voľbách do VÚC a konečne dosiahnuť viditeľné zmeny, nie iba  o zmenách hovoriť.

Osud nášho REGIÓNU VÝCHOD je v našich rukách. Ako budúci zástupcovia občanov východného Slovenska chceme vo verejných funkciách slúžiť občanom, lebo politika je služba občanom. Chceme prispieť k tomu, aby sa z nášho regiónu stala oáza zdravia a radosti zo života, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre zmysluplnú prácu a život všetkým svojim obyvateľom a dáva im hodnotu. Chceme vyliečiť náš región zo závislosti na dávkach, daroch a sociálnych balíčkoch, ktorého ho pomaly ale isto zabíjajú a urobiť ho zdravým, vitálnym a schopným rozvíjať sa s využitím nášho vlastného bohatstva.

Preto chceme počas nasledujúceho volebného obdobia z REGIÓNU VÝCHOD spraviť región, ktorý bude menej troviť a viac tvoriť. Chceme účinne reagovať na každodenné potreby ľudí vytvárajúcich hodnoty a tých, ktorí sú odkázaní na pomoc. Chceme zapájať občanov do aktívnej správy vecí verejných prostredníctvom verejných hlasovaní o prioritách verejných investícií. Chceme, aby v našom regióne vládla atmosféra prosperujúceho rozvoja v prospech  nás všetkých, aby sa posilňovala sociálna súdržnosť a aby sme spokojne žili v zdravom prostredí a radovali sa z neho. Ak sa nám to podarí, budú sa ľudia pochádzajúci z nášho regiónu doň s radosťou vracať.

21. storočie sa vinou klimatických zmien stáva storočím čoraz ostrejších konfliktov predovšetkým o vodu, no aj o ďalšie vzácne prírodné zdroje. Preto budeme pretvárať východ Slovenska na inovatívny a kreatívny región VODY. Bez vody niet života a boj o vodu sa už začal aj u nás. Keďže zatiaľ je v našom regióne vody dosť, môžeme očakávať tvrdé ataky tých, ktorí budú mať vody čoraz menej a tých, ktorí budú bažiť po ziskoch z obchodu s ňou. Voda môže náš región pretvárať na miesto umožňujúce plnohodnotný život všetkých ľudí – obyvateľov i tých, ktorí do nášho regiónu zavítajú či už za prácou, alebo za oddychom. Chceme podporovať a rozvíjať aktivity, ktoré budú  obyvateľom regiónu prinášať hojnosť a prosperitu, budú im dávať príležitosť plnohodnotne využívať vlastné zručnosti i schopnosti pre svoju rodinu i komunitu čo najbližšie k miestu bydliska.

Naším cieľom je vnášať do riadenia verejných politík také rozhodnutia, aby bol v regióne dostatok pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí sa chcú živiť poctivou prácou a aby sme všetci mohli žiť spokojnejšie, tolerantnejšie a solidárnejšie. Tento cieľ budeme ako volení zástupcovia občanov dosahovať otvoreným dialógom, podávaním ruky silnejšieho slabšiemu, otvorenosťou, transparentnosťou a efektívnosťou pri využívaní verejných zdrojov, lebo politik má pracovať pre občanov.

Ak dostaneme dôveru, východné Slovensko sa stane prosperujúcim regiónom s pridanou hodnotou. Dokážme, že my východniari na to máme. Dokážme, že sme regiónom schopných a aktívnych ľudí zodpovedných za seba, svoju rodinu, komunitu i región.

Ak nás podporíte, východné Slovensko sa stane moderným, trvalo prosperujúcim regiónom, v ktorom budú mať záujem ostať žiť aj naše deti.

Prosperujúce, zelené, čisté, zdravé a príťažlivé východné Slovensko dosiahneme prostredníctvom INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ S VYSOKOU PRIDANOU HODNOTOU a prostredníctvom VODY v priebehu  piatich rokov, piatimi inováciami, ktoré podporia vznik  viac ako 25 000 pracovných príležitostí  pre ľudí s rôznou kvalifikáciou i rôznym sociálnym zázemím.

Pritom budeme mimoriadnu pozornosť venovať podstatnému skvalitneniu cestnej siete najmä vo vysoko zaťažených oblastiach.

Z pozície partnerstva medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom presadíme vo vláde i v Európskej únii, aby na základe našej iniciatívy s Vašou podporou vznikol dôstojný INTEGROVANÝ OPERAČNÝ PROGRAM VÝCHOD obsahujúci nasledujúce konkrétne body:

 1. ZDRAVÁ KLÍMA, ČISTÁ VODA
 2. OBNOVA DEDIČSTVA (PRÍRODNÉHO, KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO)
 3. VLASTNÉ ZDRAVÉ POTRAVINY
 4. PODPORA LOKÁLNEJ EKONOMIKY
 5. ROZVOJ ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU

4

Päť PRÁVD PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO

A. ZDRAVÁ KLÍMA, ČISTÁ VODA

 1. MODRÉ MESTÁ A OBCE

Budeme presadzovať inovatívne riešenia obnovy zdravej klímy miest a obcí, aby sa v mestách a obciach na východe Slovenska zlepšila kvalita života, aby sme mali čistejší vzduch i aby sa nám a budúcim generáciám lepšie dýchalo, aby zásadným spôsobom klesol výskyt astmatických ochorení a chorôb dýchacích ciest a aby sa mestá i obce nevysušovali a neprehrievali. Obyvatelia miest východného Slovenska ušetria milióny eur ročne, ktoré teraz platíme za odkanalizovanie dažďovej vody. Znížia sa im náklady na čistenie odpadových vôd. Programom sa vytvorí 1000 pracovných príležitostí.

 1. BIOPOSTUPY ČITENIA VôD

Podporíme riešenia, ktoré znížia investičné i prevádzkové náklady na čistenie odpadových vôd a zároveň podporia produkciu biomasy prostredníctvom obecných a individuálnych koreňových alebo iných čističiek odpadových vôd. S tým súvisí podpora produkcie biomasy na energetické využitie v lokálnych energetických zdrojoch. Zároveň sa zníži tlak na nekontrolovaný výrub dreva v lesoch. Program vygeneruje viac ako 1000 pracovných príležitostí pri realizácii a stovky pracovných príležitostí pri prevádzke koreňových čističiek.

 1. TRI RIEKY – JEDNA BUDÚCNOSŤ

Zavedením komplexného programu TRI RIEKY – JEDNA BUDÚCNOSŤ v regiónoch povodí Torysy, Hornádu a Popradu, kde sa so železnou pravidelnosťou opakujú najväčšie živelné pohromy na Slovensku, zaistíme trvalo udržateľný rozvoj Spiša a Šariša a tým vytvoríme 3000 pracovných príležitostí pre sedem spišsko-šarišských okresov. Zaistíme, aby ich občania v 338 obciach neboli ohrozovaní povodňami, suchom i extrémnymi horúčavami. Program trvalo udržateľne zabezpečí tisíce sekundových litrov vody pre ľudí, poľnohospodárske plodiny, prírodu i zdravú klímu v celom východoslovenskom regióne i možný potenciálny zdroj pre export vody do zahraničia, ktorý zabezpečí príjmy pre naše obce a mestá. Tým sa ušetrí z verejných zdrojov 380 miliónov EUR na budovaní nového vodného zdroja na Hornej Toryse (Tichý Potok), ktoré bude možné využiť v ostatných bodoch nášho programu.

 1. MODRÉ PARKY

Na vybudovaných vodných nádržiach Zemplínska Šírava, Veľká Domaša a Ružín podporíme vznik MODRÝCH PARKOV. Zastavíme transport komunálneho odpadu do vodných nádrží. Tým sa obnoví kvalita vôd a podporí sa infraštruktúra cestovného ruchu. Zemplínskej Šírave, Veľkej Domaši i Ružínu sa prinavráti zašlá sláva „Slovenských morí“ s vytvorením 3000 pracovných príležitostí pri revitalizácii nádrží a stoviek pracovných príležitostí pri ich využívaní.

B. OBNOVA DEDIČSTVA (PRÍRODNÉHO, KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO)

 1. TATRY PRE ĽUDÍ

Jeden z našich najkrajších národných parkov, národný park Vysoké Tatry, je permanentne ohrozovaný živelnými pohromami a zaslúži si špeciálnu podporu od štátu i širokej verejnosti. Preto podporíme trvalo udržateľný rozvoj Vysokých Tatier programom TATRY PRE ĽUDÍ. Ten bude zameraný na rozvoj eko-inovatívnych riešení pri ochrane a obnove tatranskej prírody ako klenotu Karpatského kultúrneho dedičstva. Týmto programom sa v regióne Tatier vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.

 1. STRÁŽSKE-HUMENNÉ – REGIÓN BEZ PERSPEKTÍVY DOSTANE PERSPEKTÍVU

Je najvyšší čas obnoviť ekologické funkcie priemyslom poškodenej krajiny v regióne Strážske – Humenné, kde sa za niekoľko desaťročí napáchali najväčšie ekologické škody nielen na prírode, ale aj na ľuďoch. Revitalizačným programom sa v regióne Strážske – Humenné vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.

 1. V MINULOSTI GEMERA JE JEHO BUDÚCNOSŤ

Podporíme rozvoj Gemera, ktorý v minulosti patril k najvyspelejším priemyselne rozvinutým regiónom horného Uhorska. Na pozadí historickej priemyselnej výroby a ťažby nerastných surovín v regióne podporíme rozvoj infraštruktúry pre cestovný ruch. V regióne podporíme ekofarmárčenie a zakladanie vodných fariem a včelárstva. Týmto programom sa vytvorí približne 1000 pracovných príležitostí.

 1. OKOLIE KOŠÍC – ZLATÝ PRSTEŇ KOŠÍC

Tak ako Košice historicky rástli, ich okolie upadalo. Košice likvidujú na vidieku odpad (Kokšov-Bakša), znečisťujú prostredie (US Steel) a odoberajú zdroje pre seba z obcí Drienovec, Bukovec i Bodva, no nič im nedávajú. Rozpracujeme komplexný program ozdravenia krajiny s rozvojom lokálnej ekonomiky a jasnej perspektívy okolia Košíc pod názvom ZLATÝ PRSTEŇ KOŠÍC. Región Košice-okolie dostane adekvátnu perspektívu hodnú partnerského vzťahu medzi druhým najväčším mestom Slovenska a jeho okolím.

 1. KARPATSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA

Iniciujeme vznik KARPATSKEJ CYKLOMAGISTRÁLY, ktorá prepojí historické regióny východného Slovenska (Zemplín, Šariš, Spiš, Gemer a Abov) a ponúkne aktívnu formu oddychu a rekreácie s využitím kultúrneho, historického i prírodného dedičstva REGIÓNU VÝCHOD. Podľa možností bude Karpatská cyklomagistrála prepojená s Eurovelo11 (cyklotrasa z nórskeho Nordkappu do gréckych Atén, prechádzajúca cez Slovensko aj popri rieke Hornád), čím sa podporí cestovný ruch. Za týmto účelom bude PROGRAM VÝCHOD aktívne podporovať a spájať samosprávy s cieľom vytvárať lokálne pracovné príležitosti nielen v segmente služieb, ale aj v podpore umeleckých remeselných výrobkov – tie sa stanú súčasťou infraštruktúry Karpatského kultúrneho dedičstva. Týmto programom sa na východnom Slovensku vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.

10C. VLASTNÉ ZDRAVÉ POTRAVINY

 1. VÝCHODNÉ SLOVENSKO – REGIÓN VLASTNÝCH A ZDRAVÝCH POTRAVÍN

Podporíme zakladanie ekologických fariem vo všetkých kútoch východného Slovenska, aby sa stal regiónom produkcie vlastných a ekologicky čistých a zdravých potravín. Podpora zakladania rodinných a obecných agrofariem, vodných fariem a rybníkov, chovu včiel, i obnovy úrodnosti pôdy vygeneruje približne 1000 pracovných príležitostí.

 1. EKOPOTRAVINÁRSTVO

V celom REGIÓNE VÝCHOD budeme intenzívne podporovať lokálne farmárske trhy rozložené tak, aby všetci obyvatelia mali rovnaký prístup ku kvalitným domácim produktom.

V Trebišove podporíme vznik EKOPOTRAVINÁRSKEHO VEĽTRHU, ktorý bude propagovať zdravú výživu a podporovať farmárov v pestovaní zdravých ekopotravín so zavedením značky PRODUKTY Z EKOFARMY VÝCHODU. Cieľom je podporovať zdravú výživu ako súčasť zdravého štýlu života. To vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí na Zemplíne.

 1. ZEMPLÍN – VODNÝ RAJ SLOVENSKA

Obnovíme vodný režim Východoslovenskej nížiny, aby sme zastavili jej vysušovanie a devastáciu. Tým dáme STOP šíreniu púští v Strednej Európe, ozdravíme nielen prostredie a ekonomickú prosperitu, ale tiež znížime výskyt astmatických a alergických ochorení na Zemplíne.

D. PODPORA LOKÁLNEJ EKONOMIKY

 1. ROZVOJ LOKÁLNEJ EKONOMIKY

Budúcnosť regiónu je v pracovitosti domácich ľudí a nie v zahraničných investíciách. Budeme podporovať startupy. Podporíme rodinné podnikanie a zakladanie malých rodinných podnikov vo všetkých kútoch východného Slovenska, ktoré budú založené na využívaní miestnych prírodných a technologických zdrojov i ľudskom potenciáli, aby aj okrajové regióny žili a nie živorili. Zo zahraničných investícií podporíme tie, ktoré budú mať prínos pre región a nebudú iba využívať dotácie a lacnú pracovnú silu. To vytvorí viac ako 5000 pracovných príležitostí.

 1. KARPATSKÝ TECHNOLOGICKÝ VEĽTRH

Na podporu lokálnej ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou, rozvoja inovatívnych produktov podporíme založenie KARPATSKÉHO TECHNOLOGICKÉHO VEĽTRHU s medzinárodnou pôsobnosťou. Ten bude prezentovať tvorivosť, inovatívnosť, originalitu i pracovitosť ľudí z nášho euroregiónu. To vytvorí ďalšie pracovné príležitostí.

 1. PODPORA A ROZVOJ KÚPEĽNÍCTVA

Východné Slovensko je hydrogeologickým unikátom s množstvom termálnych i minerálnych vôd. Toto prírodné dedičstvo si treba nielen chrániť, ale aj v prospech rozvoja kraja zveľaďovať ako súčasť štýlu života a zdravia. Prioritou bude podpora obnovy zanedbaných kúpeľov v celom kraji. Podporíme tiež opätovnú ťažbu soli, ktorej pridanou hodnotou bude vytvorenie soľných kúpeľov v Prešove. To vytvorí približne 1000 pracovných príležitostí.

 1. OBNOVA HRADOV A INÝCH HISTORICKÝCH PAMIATOK

Zanedbaná infraštruktúra hradov ako unikátneho historického a kultúrneho dedičstva Slovenska potrebuje novú perspektívu. Podporíme obnovu hradov a iných historických pamiatok s pečaťou spoločnej vízie pod názvom V MINULOSTI JE NAŠA BUDÚCNOSŤ. To vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.

 1. ROMAGENDA V 21. STOROČÍ

Zabezpečíme pracovné príležitosti na obnove poškodenej krajiny pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Marginalizovaní obyvatelia nášho kraja potrebujú zmysluplnú prácu adekvátnej úrovne a nie teoretické vzdelávanie na báze virtuálnej ekonomiky. Jediná šanca pre integráciu Rómov je dať im možnosť pracovať na zmysluplných programoch, ktoré prinášajú Rómom bezprostredne viditeľný úžitok vrátane ich začlenenie do aktívneho života, a tým aj úžitok pre všetkých.. V každej obci, v ktorej sú rómske osady a ktorých starostovia a občania prejavia ochotu spolupracovať, vytvoríme podmienky pre vznik minimálne 10 pracovných príležitostí na obnove poškodenej krajiny ako základného predpokladu prevencie pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou. Takýmto spôsobom sa dá práca viac ako 4000 nezamestnaným Rómom.

E. ROZVOJ ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU

 1. OTVORENÁ VEREJNÁ SAMOSPRÁVA

Budeme presadzovať zapájanie sa občanov do aktívnej správy vecí verejných hlasovaniami o využití časti prostriedkov určených pre ich obec/mesto/okres (participatívny rozpočet). Zabezpečíme zverejňovanie informácií o zámeroch a praktikách záujmových podnikateľských aj nepodnikateľských skupín v konfrontácii s názormi obhajujúcimi trvalú udržateľnosť zdravej krajiny a zdravia občanov.

 1. OTVORENÁ ŠKOLA

Vhodným vzdelávaním na školách budeme podporovať generáciu mladých ľudí k aktívnemu vzťahu k verejnému a komunitnému životu, k tvorbe, invencii a zodpovednosti za svoju rodinu, komunitu, mesto i región. a k ochote plnohodnotne rozvíjať, chrániť i využívať svoje prírodné, kultúrne i historické dedičstvo a viesť plnohodnotný rodinný život. Školám prinavrátime aktívny spoločenský život v komunikácii s rodičmi i seniormi.

 1. OTVORENÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Podporíme zapojenie sa sociálne izolovaných chudobných ľudí do aktívneho spoločenského života. Podporíme zamestnávanie sociálne znevýhodnených ľudí. Podporíme spolkovú činnosť a rozvíjanie tolerantných sociálnych vzťahov v celom regióne.

 1. OTVORENÁ KULTÚRA

Rôznorodosť, neopakovateľnosť štýlu života, stravovania, obliekania, bývania, slova i písma neoddeliteľne patrí k nášmu kraju. Vysychanie tohto kultúrneho prameňa zastavíme:

 1. podporou miest a obcí, ktoré budú viac tvoriť a menej troviť.
 2. podporou spoločensky otvorených, tolerantných a solidárnych ľudí zodpovedných za svoje sociálne, kultúrne, environmentálne i ekonomické prostredie.
 3. vytváraním atmosféry v regióne, že poctivá práca je cnosť.
 4. podporou prirodzených regiónov východného Slovenska – tým im dáme punc originality a kultúrnej zrelosti, kde tolerancia, aktívne a zodpovedné spolužitie všetkých národností, etnických a vekových skupín prinesú novú kvalitu v spolunažívaní.

Program 5 PRÁVD PRE VÝCHONÉ SLOVENSKO je ponukou pre ľudí žijúcich na východnom Slovensku, aby si obhájili vlastnú dôstojnosť obnovou vlastnej dedovizne pre seba i budúce generácie. Autori programu sa rozhodli nevkladať do jeho šírenia žiadne veľké peniaze, pretože sú presvedčení, že reklama vo veľkej miere slúži na propagáciu toho, čo je nepotrebné.

Ak má tento program hodnotu, ľudia si ho obhája pred sebou samými, svojimi priateľmi, známymi i neznámymi ľuďmi. Nech nás na tejto ceste sprevádza pokora a odhodlanie prinášať radosť zo života, toleranciu, solidaritu i vzájomné porozumenie pre náš spoločný život na prosperujúcom a zdravom východnom Slovensku.

V Bretejovciach, 15. júna 2017

Ing. Michal Kravčík, CSc.,MVO Ľudia a voda & Ing. Pavol Gašper, 2. viceprimátor mesta Poprad